Polityka prywatności

Polityka prywatności  

Witamy na stronie www.rzetelneauto.pl
Dbamy o prywatność osób odwiedzających portal RzetelneAuto.pl (dalej jako: „portal aukcyjny”, „serwis aukcyjny”), dlatego w niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych użytkowników jest RA Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-502 ul. Hubska 96/100 (dalej jako: „Administrator danych”). Nasze dane kontaktowe: tel. 535 03 04 05, e-mail: biuro@rzetelneauto.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Powołaliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim Przemysław Krzeszowski, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony e-mail: biuro@rzetelneauto.pl

Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 4. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Skargę składa się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Administrator informuje, że:
 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
 2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, Inspektor ochrony danych, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 
 3. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce prywatności lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych 

Jakie dane przetwarzamy i dla jakich celów?

 1. W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Użytkownika na portalu aukcyjnym wykorzystujemy:
 1. dane rejestracyjne, w tym adres mailowy, który jest hasłem umożliwiającym logowanie w serwisie aukcyjnym,
 2. dane zawarte w treści wysyłanych przez Użytkownika portalu w mailu kierowanym do nas,
 3. dane dotyczące aktywności na portalu aukcyjnym,
 4. dane dotyczące realizacji umowy, w tym wystawiania faktur.
 1. W celu prowadzenia statystyk korzystania z portalu, ulepszania i ułatwiania korzystania z naszych usług oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy następujące dane:
 1. dane rejestracyjne,
 2. dane dotyczące aktywności na portalu aukcyjnym.
 1. W celu dochodzenia roszczeń. Jeśli jest to konieczne dla ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane:
 1. dane rejestracyjne,
 2. dane dotyczące korzystania z portalu aukcyjnego w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia,
 3. inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.
 1. W celu obsługi zapytań, wniosków, skarg i udzielenia na nie odpowiedzi, przetwarzamy następujące dane:
 1. dane rejestracyjne,
 2. dane dotyczące korzystania z portalu aukcyjnego,
 3. dane zawarte w zapytaniu, wniosku, skardze i dołączonych do nich dokumentach.
 1. W celu przeciwdziałania nadużyciom, monitorowaniu, zapobieganiu, wykrywaniu o zwalczaniu oszustw i nadużyć, w tym na wysyłaniu niezamówionych informacji handlowych (spam), ochrony Użytkowników portalu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przetwarzamy następujące dane:
 1. dane rejestracyjne,
 2. dane dotyczące korzystania z portalu aukcyjnego,
 3. dane powierzone Administratorowi do przetwarzania w celu realizacji usługi. 

Logi serwera

 1. Korzystanie z portalu aukcyjnego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Polityka cookies

Nasza strona używa plików cookies. Możesz wyłączyć tę opcję w konfiguracji przeglądarki.
Więcej informacji o polityce cookies

ROZUMIEM