Regulamin

REGULAMIN SERWISU AUKCJI ELEKTRONICZNYCH

RZETELNEAUTO.PL

 obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu aukcyjnego RzetelneAuto.pl (Serwis Aukcyjny).

 2. Serwis RzetelneAuto.pl. jest dostępny na stronie internetowej www.rzetelneauto.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu RzetelneAuto.pl. jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Opis szczegółowy funkcjonalności i warunków takiego korzystania zawarto w dziale XIII Regulaminu.

 3. KotwicaRzetelneAuto.pl to przeznaczony dla realizacji transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, serwis aukcyjny pojazdów używanych lub pojazdów nowych, po zakończonej umowie leasingu lub po zakończonej umowie najmu długo i / lub krótkoterminowego lub pochodzący z banków i od dealerów samochodowych.

II. Definicje i zasady ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

 1. RzetelneAuto.pl – serwis aukcyjny prowadzony przez Organizatora Aukcji inaczej zwanego Organizatorem Serwisu Aukcyjnego, tj. spółkę RA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-502 ul. Hubska 96/100 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827976 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 899 287 80 22, REGON: 385837202.

 2. Serwis Aukcyjny - System aukcji internetowych RzetelneAuto.pl – dostępny na witrynie internetowej pod adresem https://rzetelneauto.pl/ , który służy zbywaniu Przedmiotów aukcji przez Wystawców sprzedających w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”. System ten posiada dwie części:

  1. otwartą – dostępną dla Użytkowników, pozwalającą na przeglądanie aktualnie trwających aukcji, nie dająca jednak możliwości licytowania czy dokonania zakupu,

  2. zamkniętą – przeznaczoną wyłącznie dla osób, które poprzez poprawne dokonanie rejestracji uzyskały status Oferenta - Kupującego, dostępną po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła (konto Oferenta), pozwalającą zarówno na przeglądanie aktualnie trwających aukcji, jak i na aktywne (czynne) uczestnictwo w nich.

  3. zamkniętą - przeznaczoną wyłącznie dla podmiotów, które poprzez poprawne dokonanie rejestracji i podpisanie odrębnej umowy z Organizatorem Aukcji uzyskały status Wystawcy - Sprzedającego, dostępną po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła (konto Wystawcy).

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po wejściu na witrynę Serwisu Aukcyjnego dostępną pod adresem https://rzetelneauto.pl/ ma możliwość przeglądania aktualnie trwających aukcji nie mająca jednak możliwości licytowania czy dokonania zakupu. W celu aktywnego (czynnego) uczestnictwa w aukcji Użytkownik musi uzyskać status Oferenta.

 2. Oferent - Kupujący – osoba, która korzysta z Serwisu Aukcyjnego, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie dla Użytkowników założyła konto na Serwisie Aukcyjnym, uprawniające ją do dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego RzetelneAuto.pl. Oferentem może być:

  1. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, prowadząca działalność gospodarczą, zamierzająca składać oferty w ramach Serwisu Aukcyjnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, statusu Oferenta nie może uzyskać osoba będąca Konsumentem.

  2. osoba prawna,

  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

  zarejestrowana w Serwisie Aukcyjnym, która dokonała rejestracji i otrzymała login i hasło oraz której dane zostały potwierdzone poprzez pracownika Serwisu Aukcyjnego i w wyniku tego konto Oferenta zostało aktywowane. Oferent będący osobą fizyczną uczestniczy w aukcji osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną umocowaną do uczestniczenia w aukcji w jego imieniu. Oferent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej uczestniczy w aukcji poprzez reprezentanta uprawnionego zgodnie z prawem do jego reprezentacji lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, która została umocowana do uczestniczenia w aukcji w imieniu Oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Wystawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, oferujący w ramach Serwisu Aukcyjnego Przedmiot aukcji do sprzedaży w ramach tej działalności. Wystawca może być także Oferentem – Kupującym.

 5. Nabywca – Oferent który skutecznie zawarł umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Serwisie Aukcyjnym, umożliwiający utworzenie Konta.

 7. Login – adres e-mail wpisany przez Oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do Serwisu Aukcyjnego. Login oraz hasło umożliwiają Oferentowi zalogowanie się na konto w Serwisie Aukcyjnym.

 8. Hasło – ciąg znaków wpisany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do Serwisu Aukcyjnego w formacie wskazanym w formularzu. Hasło wraz z loginem umożliwiają zalogowanie się na konto w Serwisie Aukcyjnym.

 9. Konto Oferenta – profil Oferenta, nie dający mu jednak uprawnień Wystawcy, tworzony w drodze rejestracji poprzez podanie danych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym. Oferent odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu jego rejestracji przez z Organizatora Aukcji w formie mailowej lub telefonicznej na dane podane przy rejestracji w Serwisie Aukcyjnym.

 10. Konto Wystawcy – profil Wystawcy dający mu także automatycznie uprawnienia Oferenta, tworzony w drodze rejestracji poprzez podanie nazwy firmy, NIP/Pesel, REGON, określenie formy działalności, adres siedziby oraz określenie hasła. Wystawca odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne. Aktywacja konta następuje po zawarciu pisemnej umowy współpracy z Organizatorem Aukcji.

 11. Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na witrynie internetowej RzetelneAuto.pl dostępnej pod adresem www.rzetelneauto.pl Aukcja może być prowadzona w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”.

 12. Tryb Aukcji – określa tryb zawarcia umowy sprzedaży w ramach Serwisu Aukcyjnego przez wskazanie czy dochodzi do niej poprzez zawarcie umowy w trybie licytacji, czy bez jej przeprowadzenia. Wybór trybu prowadzenia aukcji, oznaczany jako „licytacja” lub „kup teraz”, w tym z opcją „negocjuj cenę” należy do Wystawcy, który ustala go samodzielnie publikując swoje oferty. Wystawca ma prawo do zmiany trybu po publikacji oferty, w każdym razie nie później niż do pierwszego kliknięcia „kup teraz”.

 13. Przedmiot aukcji – rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, wystawione na sprzedaż w Serwisie Aukcyjnym przez Wystawców na zasadach określonych w Regulaminie. Przedmiotem aukcji mogą być w szczególności: pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza lub inna ruchomość, nowa, używana, po zakończonej umowie leasingu lub po zakończonej umowie najmu długo i krótkoterminowego oraz pochodząca od dealerów.

 14. Oferta – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Wystawienie przez Wystawcę Przedmiotu aukcji do sprzedaży w trybie „kup teraz” ma charakter oferty. Wystawienie go do sprzedaży w drodze „licytacji” stanowi zaproszenie Oferentów do składania ofert.

 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Przedmiotu aukcji zawierana albo zawarta między Wystawcą a Oferentem za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego zgodnie z Regulaminem Serwisu Aukcyjnego.

 16. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Aukcyjnego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 17. Cena sprzedaży - cena Przedmiotu aukcji jaką Nabywca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wystawcy.

 18. Prowizja aukcyjna – niezależna od ceny należność, jaką Nabywca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wystawcy Sprzedającego, obejmująca koszty obsługi aukcji, w ramach której sprzedano Przedmiot aukcji, w tym należności wystawcy wobec Organizatora aukcji za korzystanie z Serwisu Aukcyjnego.

 19. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu aukcji elektronicznych RzetelneAuto.pl”.

III. Uzyskiwanie statusu Użytkownika

Uzyskanie statusu Użytkownika Serwisu Aukcyjnego nie wymaga podjęcia żadnych szczególnych starań, logowania, ani rejestracji. Użytkownikiem staje się każda osoba uzyskująca wgląd do Serwisu Aukcyjnego, po wejściu na stronę https://rzetelneauto.pl/

IV. Uzyskiwanie statusu oferenta

 1. Każdy Użytkownik Serwisu Aukcyjnego w celu uzyskania możliwości składania ofert zakupu Przedmiotu aukcji musi uzyskać status Oferenta. W celu uzyskania statusu Oferenta:

  1. należy wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony Użytkownikom na witrynie internetowej Serwisu Aukcyjnego dostępnej pod adresem https://rzetelneauto.pl/ podając m.in. hasło, które Użytkownik nadaje sobie indywidualnie, po spełnieniu określonych przez Regulamin Serwisu Aukcyjnego i Formularz Rejestracyjny wymagań;

  2. po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć w celu kontynuowania procesu rejestracji Użytkownika. Otrzymanie przez Użytkownika linku aktywacyjnego oznacza, że Użytkownik prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny, link aktywacyjny traci ważność po upływie 72 godzin od jego przesłania

  3. pracownik Serwisu Aukcyjnego, w terminie do 2 dni roboczych od daty kliknięcia przez Użytkownika w otrzymany e-mailem link aktywacyjny, weryfikuje dane podane przy rejestracji i aktywuje konto Użytkownika, jako konto Oferenta.

 2. Warunkiem aktywacji konta Użytkownika, jako konta Oferenta przez pracownika Serwisu Aukcyjnego jest dopiero łączne wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 1 lit. a)-c).

 3. Po aktywacji konta przez pracownika Serwisu Aukcyjnego, Użytkownik otrzymuje status Oferenta.

 4. W celu dostępu do zamkniętej części Serwisu Aukcyjnego i aktywnego (czynnego) uczestniczenia w aukcji, Oferent musi się zalogować na swoje konto. W procesie logowania należy podać adres e-mail (login) i hasło podane przez Oferenta w procesie rejestracji. Hasło jest wpisywane w sposób maskowany. Oferent może zostać poproszony przez Serwis Aukcyjny o podanie tylko wybranych znaków z hasła i wpisanie ich w pola podświetlone na biało. Przykładowo jeżeli jest podświetlone na biało drugie pole to należy wpisać w nie drugi znak hasła itd. Serwis Aukcyjny może również poprosić o podanie większej ilości znaków niż długość hasła oferenta – w takim przypadku pola podświetlone na biało przekraczające długość hasła oferenta należy pozostawić puste. 

 5. Po zalogowaniu Oferent uzyskuje dostęp do swojego konta, w tym panelu Oferenta, dzięki któremu:

  1. może wziąć udział w trwających aukcjach,

  2. posiada wgląd w listę aukcji trwających, w których bierze udział,

  3. może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie licytacji,

  4. może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”,

  5. może złożyć propozycję nabycia Przedmiotu aukcji korzystając z opcji „negocjuj cenę”,

  6. posiada wgląd w listę aukcji historycznych, w których brał udział,

  7. posiada wgląd w listę wygranych przez siebie aukcji.

 6. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, dokonywanej poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu do wglądu Organizatorowi Aukcji i spisanie przez Organizatora Aukcji danych w nim zawartych oraz poprzez pozyskiwanie innych informacji, których gromadzenie przez Organizatora Aukcji wynika z przepisów prawa polskiego.

 7. Oferent może skierować do Organizatora Serwisu Aukcyjnego wniosek zawierający żądanie usunięcia jego konta z Serwisu Aukcyjnego. Wniosek taki powinien być skierowany w formie pisemnej na adres: Rzetelne Auto S.A., ul Hubska 96/100, 50-502 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@rzetelneauto.pl

 8. Niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku z żądaniem usunięcia konta Oferenta z Serwisu Aukcyjnego, Organizator Serwisu Aukcyjnego usunie takie konto, co będzie równoznaczne z utratą przez wnioskodawcę statusu Oferenta. Usunięcie konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powoduje także usunięcie dotyczących go danych osobowych, chyba, że Organizator ma prawo do przetwarzania tych danych na ważnej podstawie prawnej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Dziale XI Regulaminu, a także w Polityce Prywatności Serwisu Aukcyjnego dostępnej pod adresem: https://rzetelneauto.pl/informacje/polityka-prywatnosci

 9. Rejestracja w serwisie aukcyjnym i uzyskanie statusu Oferenta przez:

  1. osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą,

  2. osobę prawną lub

  3. jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, 

  oznaczają wyrażenie zgody na wyłączenie stosowania przepisów art. 661 kodeksu cywilnego do aukcji organizowanych na zasadach określonych w Regulaminie i składanych w nich ofert w postaci elektronicznej, a w związku z § 4 art. 661 kc wyłącza się ich zastosowanie w takim zakresie.

 10. Każdy Oferent może posiadać tylko jedno konto w Serwisie Aukcyjnym, które umożliwia aktywne (czynne) uczestniczenie w aukcjach.

 11. Użytkownik zainteresowany uzyskaniem statusu Oferenta przed dokonaniem rejestracji w Serwisie Aukcyjnym zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 12. Przez dokonanie rejestracji w Serwisie Aukcyjnym, Oferent akceptuje brzmienie niniejszego Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że jest związany jego postanowieniami.

V. Uzyskiwanie statusu Wystawcy

 1. Uzyskanie statusu Wystawcy wymaga zawarcia z Organizatorem odrębnej pisemnej umowy. Szczegółowe zasady uzyskiwania statusu Wystawcy określają OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z WYSTAWCAMI, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI. Czas trwania aukcji

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz 3, standardowy czas trwania aukcji dla jednego Przedmiotu aukcji wynosi od 80 do 480 godzin, licząc od momentu opublikowania aukcji przez wystawcę w w Serwisie Aukcyjnym RzetelneAuto.pl.

 2. Wystawca zastrzega sobie podlegającą każdorazowo obowiązkowi zatwierdzenia przez Organizatora Aukcji możliwość organizacji aukcji z czasem trwania krótszym lub dłuższym niż czas standardowy wskazany w pkt. 1, bez podania przyczyn. Czas pozostały do zakończenia danej aukcji jest każdorazowo podawany do wiadomości użytkowników i oferentów w jej opisie.

 3. W przypadku aukcji prowadzonych w trybie licytacji, złożenie przez Oferenta oferty na nie więcej niż 2 minuty przed planowanym terminem zakończenia aukcji, automatycznie przedłuża czas jej trwania do 2 minut.

 4. W odniesieniu do aukcji realizowanych w trybie „kup teraz” do czasu złożenia pierwszej oferty w tym trybie Wystawca zastrzega sobie prawo skrócenia zaplanowanego czasu aukcji i zakończenia jej w dowolnym momencie be podania przyczyn.

 5. Aukcja prowadzona w trybie licytacji może zostać przez Wystawcę zakończona przed upływem planowanego czasu aukcji:

  1. do czasu złożenia pierwszej oferty – w dowolnym momencie bez podania przyczyn

  2. od momentu złożenia pierwszej oferty – w wyjątkowych przypadkach w razie powstania braku możliwości spełnienia świadczenia z powodu uszkodzenia, utraty Przedmiotu aukcji, utraty tytułu prawnego do Przedmiotu aukcji.

VII. Aukcja prowadzona w trybie licytacji

 1. W aukcji prowadzonej w trybie licytacji może uczestniczyć wyłącznie Oferent, który zalogował się do Serwisu Aukcyjnego.

 2. Cena wywoławcza w aukcji prowadzonej w trybie licytacji ustalana jest jako minimalna cena sprzedaży Przedmiotu aukcji, a wysokość postąpienia (zwana również „kwotą przebicia”) wskazana jest w opisie danej aukcji. Niezależnie od Ceny wywoławczej Wystawca Sprzedający podaje informacje o wysokości Prowizji aukcyjnej dla danej aukcji.

 3. Złożenie oferty przez Oferenta odbywa się poprzez wpisanie kwoty oferowanej ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i kliknięcie ikony w polu „licytuj” przy Przedmiocie aukcji, na który Oferent chce złożyć ofertę zakupu, bądź zaakceptowaniu przez Oferenta kwoty minimalnej zasugerowanej przez Serwis Aukcyjny. Po złożeniu oferty, niepełna nazwa Oferenta pojawia się w opisie danej aukcji wraz ze wskazaniem wysokości oferowanej kwoty.

 4. Złożenie przez Oferenta oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Oferenta bez zastrzeżeń stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, w tym także jego wyposażenia. Powyższe nie pozbawia Oferenta roszczeń z tytułu rękojmi za wady ukryte Przedmiotu Aukcji.

 5. Oferent ma również możliwość określenia maksymalnej ceny sprzedaży, jaką jest gotowy zapłacić za licytowany Przedmiot aukcji. W takim przypadku Serwis Aukcyjny automatycznie ustawi jego ofertę na kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych oferentów o minimalną wysokość postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego oferenta, Serwis Aukcyjny automatycznie wygeneruje ofertę na kwotę pozwalającą przebić ofertę tego oferenta o minimalną wysokość postąpienia wymaganą zgodnie z pkt. 2 powyżej, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej określonej przez Oferenta. Jeżeli powiększenie o minimalną wysokość postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej określonej przez Oferenta – Serwis Aukcyjny wygeneruje jako ostatnią ofertę na kwotę równą cenie maksymalnej określonej przez Oferenta.

 6. W czasie trwania aukcji prowadzonej w trybie licytacji Oferent może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać jako ceny maksymalnej kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego oferenta.

 7. Oferenci są związani złożonymi ofertami do czasu zakończenia Aukcji. Każdy Oferent może złożyć dowolną ilość ofert (postąpień) na każdy z oferowanych do sprzedaży Przedmiotów aukcji.

 8. Oferta wyższa na ten sam Przedmiot aukcji złożona przez tego samego Oferenta powoduje, iż przestaje go wiązać oferta złożona na kwotę niższą.

 9. Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona, z zastrzeżeniem postanowień punktem 10. Przez zakończenie (zamknięcie) aukcji rozumie się upływ terminu, w jakim można składać oferty zakupu Przedmiotu aukcji.

 10. Przybicia w trybie licytacji udziela się najwyższej kwotowo ofercie, która została złożona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Przybicie następuje z momentem zakończenia (zamknięcia) aukcji.

 11. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji z Oferentem następuje z chwilą udzielenia przybicia, z zastrzeżeniem, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji O dokonaniu przybicia i wyborze jego oferty, Cenie sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej do zapłaty, Organizator Aukcji i Wystawca zawiadamia Oferenta wygrywającego aukcję pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji do systemu aukcji internetowych RA), ze wskazaniem numeru rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata wylicytowanej ceny sprzedaży za nabycie Przedmiotu aukcji i kwota Prowizji aukcyjnej.

 12. Wystawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Nabywcy poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu do wglądu Wystawcy i spisanie przez Wystawcę danych w nim zawartych oraz poprzez pozyskiwanie innych informacji, których gromadzenie przez Wystawcę wynika z przepisów prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności przypadku gdy dla korzystania z Przedmiotu aukcji wymagane są szczególne uprawnienia, koncesje lub zezwolenia. 

 13. W przypadku nieuiszczenia przez Oferenta, któremu udzielono przybicia, ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Wystawcę zgodnie z pkt. 11 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Wystawcę z Oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przy rejestracji do Serwisu Aukcyjnego, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Wystawca sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu, które to prawo może zrealizować po upływie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji w terminie kolejnych 7 dni od tej daty. W takiej sytuacji – według wyboru Wystawcy sprzedającego – aukcja może zostać zamknięta bez wyboru którejkolwiek z ofert lub też oferta sprzedaży Przedmiotu aukcji może być skierowana do kolejnego Oferenta, którego oferta była w aukcji druga w kolejności pod względem ceny zaoferowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

 14. Pozostali Oferenci, którzy nie uzyskali przybicia, z chwilą zamknięcia aukcji przestają być związani złożonymi ofertami.

 15. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji.

VIII. Aukcja prowadzona w trybie „kup teraz”

 1. W aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” może uczestniczyć wyłącznie Oferent, który zalogował się do Serwisu Aukcyjnego.

 2. Cena sprzedaży Przedmiotu aukcji przez Oferenta w trybie „kup teraz” jest równa cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji. Niezależnie od Ceny sprzedaży Wystawca Sprzedający podaje informacje o wysokości Prowizji aukcyjnej dla danej aukcji.

 3. W przypadku aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” możliwe jest tylko złożenie przez Oferenta oferty o wartości równej cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji.

 4. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji, na który oferent chce złożyć ofertę.

 5. W tym trybie umowa sprzedaży zostaje zawarta z Oferentem, który złożył pierwszą ofertę w trybie „kup teraz” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Złożenie oferty powoduje automatycznie zakończenie (zamknięcie) aukcji z momentem złożenia oferty.

 6. Zawarcie umowy Sprzedaży w trybie „kup teraz” następuje z momentem złożenia pierwszej oferty z zastrzeżeniem, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji. O zawarciu umowy, Organizator Aukcji i Wystawca zawiadamiają Oferenta pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji do Serwisu Aukcyjnego, ze wskazaniem Ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej do zapłaty i numeru rachunku na jaki mają one zostać wpłacone.

 7. Wystawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Nabywcy poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu do wglądu Wystawcy i spisanie przez Wystawcę danych w nim zawartych oraz poprzez pozyskiwanie innych informacji, których gromadzenie przez Wystawcę wynika z przepisów prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności przypadku gdy dla korzystania z Przedmiotu aukcji wymagane są szczególne uprawnienia, koncesje lub zezwolenia. 

 8. W przypadku nieuiszczenia przez Oferenta, dokonał zakupu w trybie „kup teraz”, ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Wystawcę zgodnie z pkt. 6 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Wystawcę z Oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przy rejestracji do Serwisu Aukcyjnego, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Wystawca sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu, które to prawo może zrealizować po upływie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji w terminie kolejnych 7 dni od tej daty.

 9. W takiej sytuacji aukcja zostanie zamknięta bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji.

 10. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji.

 11. Oferent może dokonać u Wystawcy telefonicznej rezerwacji Przedmiotu aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”. Rezerwacja służy możliwości zapoznania się ze stanem Przedmiotu aukcji i dokonania jego oględzin. Rezerwacja jest dokonywana na okres do 3 dni roboczych. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. Oferent będący podmiotem zagranicznym) Wystawca może podjąć decyzję o dokonaniu rezerwacji na okres dłuższy. O rezerwacji Przedmiotu aukcji oraz jej okresie Wystawca zawiadamia przez zamieszczenie stosownej informacji w opisie aukcji. W tym czasie pozostali Oferenci nie mogą złożyć oferty zakupu Przedmiotu aukcji. Dokonanie rezerwacji nie ma wpływu na czas trwania aukcji, który biegnie nieprzerwanie po zarezerwowaniu Przedmiotu aukcji przez jednego z oferentów.

IX. Możliwość negocjowania ceny w aukcjach prowadzonych w trybie „kup teraz”

 1. Do aukcji prowadzonych w trybie „kup teraz” Wystawca ma możliwość udostępnienia Oferentom dodatkowo możliwości negocjowania ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji.

 2. Jeśli możliwość negocjowania ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji została udostępniona przez Wystawcę do trwającej aukcji, zaproponowanie przez Oferenta ceny nabycia Przedmiotu aukcji odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „negocjuj cenę” przy opisie Przedmiotu aukcji i podanie wysokości ceny, którą dany Oferent jest skłonny zapłacić za nabycie Przedmiotu Aukcji. Proponowana cena może być niższa niż cena wywoławcza Przedmiotu aukcji.

 3. Zaproponowanie przez Oferenta ceny Przedmiotu aukcji nie stanowi złożenia oferty. Oferent ani Wystawca Sprzedający nie są związani ceną sprzedaży zaproponowaną przez Oferenta w ramach negocjacji za nabycie Przedmiotu aukcji.

 4. Jeśli cena sprzedaży Przedmiotu aukcji zaproponowana przez Oferenta zostanie zaakceptowana przez Wystawcę Sprzedającego, to dokona on zmiany warunków trwającej aukcji, polegającej na obniżeniu ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji do wysokości zaproponowanej przez Oferenta. Nowa cena wywoławcza od momentu jej zmiany będzie też widoczna w opisie aukcji dla wszystkich Oferentów i Użytkowników. W takim przypadku, Oferent zainteresowany nabyciem Przedmiotu aukcji po wynegocjowanej cenie, może dokonać nabycia składając ofertę poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji.

 5. Wystawca sprzedający ani Organizator Aukcji nie zastrzegają na rzecz Oferenta, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, pierwszeństwa jego nabycia. Jeżeli inny oferent poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji złoży ofertę nabycia Przedmiotu aukcji przed Oferentem, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, to przybicie zostanie udzielone na rzecz Oferenta, który pierwszy kliknie przycisk „Kup Teraz”.

X. Zapłata ceny i prowizji za udział w aukcji

 1. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania, w tym w szczególności cena wywoławcza Przedmiotu aukcji oraz cena wylicytowana są:

  1. cenami brutto, wskazującymi na cenę netto i doliczony do niej podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami;

  2. cenami brutto - w przypadku sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie faktury VAT marża.

 1. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania nie obejmują kosztu jego ubezpieczenia w przypadku gdy jest ono wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami ( w szczególności OC i AC).

 1. Od każdej aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego niezależnie od ceny sprzedaży należnej Wystawcy Przedmiotu Aukcji, pobierana jest przez Wystawcę Prowizja aukcyjna, płatna przez Oferenta w wysokości wskazanej w opisie aukcji.

 2. Prowizja aukcyjna jest płatna przez Oferenta, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Prowizja aukcyjna liczona jest od ceny netto sprzedaży danego Przedmiotu aukcji. W przypadku, gdy cena netto sprzedaży Przedmiotu aukcji równa jest cenie brutto (faktura VAT marża), Prowizja aukcyjna naliczana jest od ceny sprzedaży brutto. Kwoty Prowizji aukcyjnej ustalone na zasadach wskazanych w zdaniach poprzednich są wartościami netto, powiększanymi każdorazowo o stawkę podatku VAT w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Wystawca Sprzedający zastrzega, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji.

 4. Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż Przedmiotu aukcji, faktury z tytułu Prowizji aukcyjnej zgodnie z danymi podanymi przez Oferenta podczas rejestracji w Serwisie Aukcyjnym oraz wydanie Przedmiotu aukcji następuje w terminie do 7 dni roboczych od wpływu ceny sprzedaży oraz Prowizji aukcyjnej na rachunek Wystawcy.

XI. Odbiór Przedmiotu aukcji zakupionego przez nabywcę

 1. Nabywca dokonuje odbioru zakupionego Przedmiotu aukcji po uzyskaniu pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji do Serwisu Aukcyjnego) zawiadomienia od Wystawcy sprzedającego o możliwości jego odbioru. Odbiór zakupionego Przedmiotu aukcji powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia o możliwości odbioru.

 2. Warunkiem wydania Nabywcy zakupionego Przedmiotu aukcji jest dokonanie wpłaty na rzecz Wystawcy sprzedającego ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej. Zawiadomienie o możliwości odbioru jest przekazywane Nabywcy dopiero po wpływie kwoty ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji i Prowizji aukcyjnej na rachunek bankowy Wystawcy.

 3. W przypadku nieodebrania przez Nabywcę zakupionego Przedmiotu aukcji w terminie wskazanym w pkt. 1, Sprzedający może obciążyć Nabywcę kosztami parkowania/przechowania Przedmiotu aukcji w zryczałtowanej wysokości 25 zł netto za każdy rozpoczęty dzień parkowania/ przechowania tego Przedmiotu aukcji. W takim przypadku Wystawca sprzedający może również odstąpić od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji, które to prawo może zrealizować po upływie 7 dni od zawiadomienia Nabywcy o możliwości odbioru Przedmiotu aukcji w terminie kolejnych 7 dni od tej daty.

 4. Od momentu dokonania zapłaty ceny sprzedaży Przedmiotu aukcji, na Oferenta kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Przedmiotem aukcji, w szczególności z tą chwilą przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu aukcji zapewniana przez Wystawcę, a odpowiedzialność za składowany Przedmiot aukcji ponosi Nabywca.

 5. Jeśli Przedmiotem aukcji był jakikolwiek pojazd lub maszyna budowlana, warunkiem wydania Przedmiotu aukcji jest alternatywnie według wyboru Nabywcy:

  1. podpisanie przez Nabywcę, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu – ze względu na okoliczność opisaną w punkcie VIII ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie to złożone przez Oferenta zostaje przekazane przez Wystawcę Sprzedającego właściwemu ubezpieczycielowi, albo

  2. dokonanie przez Nabywcę zwrotu na rzecz Wystawcy sprzedającego kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej z ubezpieczenia OC Przedmiotu aukcji, przypadającej za okres po przejściu własności Przedmiotu aukcji na Nabywcę.

  W przypadku niewykonania przez Oferenta obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. a) albo zwrotu, o którym mowa w lit. b), Wystawca Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia Nabywcy odszkodowania za szkodę z tego wynikłą na zasadach ogólnych.

 1. Miejsce położenia Przedmiotu aukcji celem umożliwienia Oferentom zapoznania się z jego stanem faktycznym i prawnym , jak również miejsce jego wydania w razie zakupu jest każdorazowo określone w warunkach aukcji.

 1. Załadunek oraz wyprowadzenie z miejsca wydania ( np. parkingu bądź magazynu) wylicytowanego Przedmiotu aukcji obciąża Nabywcę i jest dokonywane na jego koszt i ryzyko. Wystawca sprzedający może nieodpłatnie dokonać załadunku odbieranego Przedmiotu aukcji na ryzyko Nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu, chyba, że Nabywca dokonał próby odbioru Przedmiotu aukcji niewłaściwym środkiem transportu.

XII. Finansowanie nabycia Przedmiotu aukcji

 1. Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, na niektóre Przedmioty aukcji, oznaczone odpowiednio w ogłoszeniu o aukcji, możliwe jest zawarcie z Serwisem Aukcyjnym lub innym podmiotem wskazanym przez Wystawcę sprzedającego umowy leasingu lub pożyczki. Warunkami koniecznymi zawarcia umowy o finansowanie zakupu w postaci umowy leasingu lub pożyczki są:

  1. wpłata Prowizji aukcyjnej przez Nabywcę w określonej na fakturze pro forma wysokości - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia od Wystawcy Sprzedającego o wyborze jego oferty i udzieleniu mu przybicia,

  2. spełnienie przez Nabywcę Przedmiotu aukcji oraz przedmiot finansowania wymogów określonych w procedurach zawieraniu umów danego rodzaju stawianych przez Serwis Aukcyjny lub inny podmiot wskazany przez Wystawcę Sprzedającego, który ma być odpowiednio leasingodawcą lub pożyczkodawcą.

 2. Zakończenie procesu finansowania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od zakończenia aukcji.

 3. W przypadku zawarcia przez Nabywcę z Serwisem Aukcyjnym lub innym podmiotem wskazanym przez Wystawcę sprzedającego, umowy leasingu, której Przedmiot aukcji będzie przedmiotem lub umowy pożyczki, w której Przedmiot aukcji będzie stanowił przedmiot zabezpieczenia  umowy pożyczki, cena nabycia Przedmiotu aukcji od Sprzedającego będzie jednocześnie wartością ofertową tej umowy. 

 4. Negatywna decyzja w przedmiocie udzielenia finansowania lub niepodjęcie odpowiednio przez leasingodawcę lub pożyczkodawcę decyzji w przedmiocie finansowania w terminie określonym w pkt. 2, nie zwalnia Nabywcy od obowiązku zapłaty ceny nabycia wynikającej z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym. W takich przypadkach, w zależności od trybu w którym aukcja była prowadzona, postanowienia Punkt V. 13 bądź Punkt VI. 8 stosuje się odpowiednio.

XIII. Rękojmia, gwarancja, stan Przedmiotu aukcji i jego oględziny

 1. Wystawca sprzedający, wyłącza wobec nabywców Przedmiotów aukcji, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotów aukcji oraz nie udziela na nie gwarancji.

 2. Wystawca prowadzący konkretną aukcję mogą w sposób odmienny niż wskazany w pkt. 1 powyżej uregulować odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu aukcji i gwarancji. W takich przypadkach informacja o udzieleniu rękojmi lub gwarancji przez Sprzedającego i ich zakresie będzie zawarta w opisie aukcji.

 3. Każdy użytkownik ma prawo, a Oferent dodatkowo obowiązek zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży Przedmiotami aukcji, w tym w szczególności z ich stanem technicznym, przed złożeniem oferty. Przedmioty aukcji przez cały czas trwania aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w opisie aukcji. Przedmioty aukcji użytkownicy i Oferenci mogą oglądać pod adresem wskazanym w opisie aukcji w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach wskazanych przez Wystawcę sprzedającego.

 4. Publikowane przez Wystawcę sprzedającego zdjęcia, opisy i wyceny Przedmiotu Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu Aukcji, ani nie potwierdzają jego stanu technicznego. Jedynym źródłem informacji o stanie Przedmiotu Aukcji, jego oznaczeniu i technicznym opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez użytkownika bądź oferenta w miejscu udostępnienia Przedmiotu Aukcji przez Wystawcę sprzedającego. Organizator Aukcji i Wystawca sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Użytkowników bądź Oferentów na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego lub prawnego Przedmiotu aukcji, w związku z czym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń z tego tytułu formułowanych przez Użytkownika bądź Oferenta wobec Organizatora Aukcji i Wystawcy, w tym w szczególności nie dają mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji czy żądania obniżenia jego ceny.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu Aukcyjnego jest spółka RA Spółka akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskej 96/100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827976 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł NIP: 899 287 80 22, REGON: 385837202, dalej w niniejszym dziale XI zwana „Administratorem”

 2. Z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych Oferent może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Organizator Aukcji (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@rzetelneauto.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. w celu założenia konta Oferenta w Serwisie Aukcyjnym oraz umożliwienia Oferentowi wzięcia aktywnego (czynnego) udziału w aukcji poprzez Serwis Aukcyjny – w związku z koniecznością podjęcia na żądanie Oferenta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest poszerzanie możliwości dystrybuowania swojej oferty różnymi kanałami dystrybucji(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  2. w sytuacji zakupu Przedmiotu aukcji w Serwisie Aukcyjnym - w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym w celu wystawienia faktury przez Organizatora i Wystawcę sprzedającego(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

  3. w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie dodatkowej zgody oferenta, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), lub prawnie uzasadnionych interesów Organizator Aukcji, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Organizatora Aukcji i Wystawców(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  4. w wewnętrznych celach administracyjnych Organizator Aukcji i Wystawców, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizator Aukcji i Wystawców(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  5. w sytuacji naruszenia przez oferenta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych – w celu niezbędnym do podjęcia działań koniecznych do wyeliminowania oferenta z udziału w prowadzonych przez Organizatora Aukcji aukcjach w przyszłości - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Aukcji, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo transakcji oraz reputację i dobre imię Organizatora Aukcji i Wystawców(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  6. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez oferenta oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji i Wystawców polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  7. w celu analitycznym oraz badania satysfakcji oferenta – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji i Wystawców, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Organizatora Aukcji i Wystawców produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia oferentów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w aukcji, jak np. Wystawcom sprzedającym, podmiotom świadczącym na rzecz Wystawców sprzedających usługi przechowania lub transportu Przedmiotów aukcji lub podmiotom dostarczającym Organizatorowi Aukcji usługi, bez których przeprowadzenie aukcji byłoby niemożliwe, a także podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Organizatora Aukcji i Wystawców.

 1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Oferenta (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.

 2. Oferent lub inna osoba, której dane dotyczą – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

 3. Oferent lub inna osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w sytuacji ich przetwarzania przez Organizatora Aukcji i Wystawców na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizator Aukcji i Wystawców np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).

 4. Oferent lub inna osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie Oferenta lub tej osoby.

 5. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości rejestracji w Serwisie Aukcyjnym oraz wzięcia udziału w aukcji.

 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w tym w zakresie tzw. cookies opisane są w Polityce prywatności Serwisu Aukcyjnego dostępnej pod adresem https://rzetelneauto.pl/informacje/polityka-prywatnosci

XV. Opis dostępnych funkcjonalności i Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu aukcyjnego

 1. Korzystanie z Serwisu Aukcyjnego wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia komputerowego (w tym urządzenia przenośnego, np. smartfona, tableta) połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer 11.0 lub wyższej, Firefox 26 lub wyższej, Chrome 31 lub wyższej, Opera 18 lub wyższej, Safari 5.1.7 lub wyższej, IOS 7+ lub wyższej oraz Android 4+ lub wyższej z włączoną obsługą javascript.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany w przedmiotowym Regulaminie, a także wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu Aukcyjnego. O dokonaniu zmian Użytkownicy i Oferenci są powiadamiani przez publikację nowej treści Regulaminu na witrynie internetowej Serwisu Aukcyjnego dostępnej pod adresem https://rzetelneauto.pl/ . Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla praw nabytych do dnia zmiany. W razie braku zgody Oferenta na zmianę Regulaminu przysługuje mu prawo rozwiązania umowy o prowadzenie jego konta w trybie natychmiastowym. W razie nie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu w terminie 7 dni od ogłoszenia o zmianach przyjmuje się , że Oferent wyraził zgodę na zmiany regulaminu. Zasady zmiany i rozwiązywania umów przez Wystawców określa zawierana z nimi umowa.

 2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo zablokowania Oferentowi możliwości składania ofert w aukcjach organizowanych przy wykorzystaniu Serwisu Aukcyjnego z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak posługiwanie się przez Oferenta przy składaniu ofert oczywiście błędnymi danymi osobowymi,  niedokonywanie przy wcześniejszych aukcjach po wylicytowaniu Przedmiotu Aukcji jego odbioru w terminie określonym w Regulaminie itp.

 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia, Wystawca sprzedający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami, którzy brali udział w aukcji w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży Przedmiotu aukcji poza aukcją.

 4. Organizator Aukcji i Wystawca Sprzedający w żadnym zakresie nie pokrywają ani nie partycypują w kosztach poniesionych przez Oferenta w związku z uczestnictwem w aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z dojazdem przez Oferenta do miejsca oględzin Przedmiotu aukcji, z odbiorem, załadunkiem oraz rozładunkiem Przedmiotu aukcji.

 5. Użytkownika, Oferenta i Wystawcę obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu Aukcyjnego treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

 6. Każdy Oferent ma możliwość dokonania zmiany swoich danych podanych w czasie rejestracji do Serwisu Aukcyjnego. Dane podlegające weryfikacji muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez pracownika Serwisu Aukcyjnego w trybie określonym w Punkt IV ust. 1. Regulaminu Serwisu Aukcyjnego. Zmiany są skuteczne z momentem ich pozytywnej weryfikacji przez pracownika Serwisu Aukcyjnego

 7. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Aukcyjnego można kierować pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@rzetelneauto.pl , na numer telefonu +48 508 446202 lub listownie na adres siedziby Organizatora Aukcji. Każda skarga/reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie zastrzeżeń oraz wyraźnie sprecyzowane żądanie/roszczenie. Organizator Aukcji i Wystawca Sprzedający może zwrócić się do składającego skargę/reklamację, w związku z jej rozpatrywaniem, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej skargi/reklamacji. Organizator Aukcji i Wystawca Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od dnia jej wniesienia.

 8. W sprawach szczególnie skomplikowanych rozpatrzenie skargi/reklamacji może nastąpić w terminie 60 dni z tym, że Organizator Aukcji i Wystawca Sprzedający zawiadomi odpowiednio Użytkownika na adres z którego skarga/reklamacja wpłynęła, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Oferenta/ Wystawcę przy rejestracji do Serwisu Aukcyjnego, o tym, iż odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji przez Organizatora Aukcji i Wystawcę Sprzedającego. Zawiadomienie zawierać będzie:

  1. informację co do przyczyn opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi,

  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz

  3. określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

  Akceptując niniejszy Regulamin Oferent wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na skargi/reklamacje pocztą elektroniczną.

 1. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub zakupem Przedmiotu aukcji na aukcjach za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, których nie udało się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, przy czym w przypadku sporów podmiotami gospodarczymi będzie to sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Aukcji.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z WYSTAWCAMI

 

 

Polityka cookies

Nasza strona używa plików cookies. Możesz wyłączyć tę opcję w konfiguracji przeglądarki.
Więcej informacji o polityce cookies

ROZUMIEM